ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Ця публічна оферта адресована будь-якій особі (невизначеному колу осіб) (далі  «Замовник») і є публічною пропозицією ФОП Яринка Олександр Петрович (далі — «Виконавець/Центр») укласти договір, який розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://osnova.co.ua/  (далі — «Договір»), на наступних умовах:

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами на папері.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 638 та ст. 642 Цивільного  кодексу України у разі прийняття  викладених нижче умов і оплати Послуг, Замовник акцептуючи дану  публічну оферту стає Замовником, а Виконавець і Замовник  спільно – Сторонами Договору.

У зв’язку з вищевикладеним, уважно ознайомтеся з текстом даної публічної оферти і якщо ви не згодні з її умовами та правилами, або з будь-яким іншим пунктом її умов, Виконавець пропонує вам відмовитися від укладення Договору і використання послуг Виконавця.

Публічна оферта, виражена в цьому Договорі, набирає чинності з моменту її розміщення в мережі Інтернет за адресою: https://osnova.co.ua і  діє  до моменту відкликання публічної оферти Виконавцем.

Укладаючи цей Договір, Замовник підтверджує, що розуміє  значення своїх дій і здатний  керувати ними, не перебуває під впливом помилки, обману, насильства, погрози. Договір укладено Замовником добровільно, з попереднім повним ознайомленням з умовами цього Договору, зміст якого Замовнику розуміло.

Виконавець має право в будь-який час на свій розсуд змінити умови публічної оферти або відкликати її. У разі зміни Виконавцем умов цього Договору-оферти, зміни набирають чинності з моменту розміщення змінених умов в мережі Інтернет, якщо інший строк не зазначений Виконавцем при такому розміщенні.

Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

Фактом прийняття (акцепту) Замовником умов цього Договору є сукупність наступних дій, що здійснюються Замовником:

Реєстрація на Сайті Виконавця самостійно або шляхом отримання доступу до Курсу;

Ознайомлення з умовами Договору шляхом натискання відповідної кнопки на Сайті;

Оплата Замовником замовлених ним послуг в порядку і на умовах, визначених цим Договором.

Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.

ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

З метою однозначного трактування терміни, наведені нижче, використовуються в такому значенні:

Оферта — даний документ «Договір публічної оферти» (далі — «Договір»), опублікований в мережі Інтернет за адресою: https://osnova.co.ua.

Замовник — особа, яка здійснила акцепт оферти, і є таким чином замовником послуг Виконавця за укладеним Договором оферти. Замовником може бути будь-яка право і дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років.

Акцепт оферти: повне і беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення Замовником дій, зазначених у пункті 1.9 цього Договору оферти.

Виконавець –  ФОП Яринка Олександр Петрович, що надає послуги, визначені Договором.

Сайт – web-сторніка, доступна за посиланням (доменним ім’ям) https://osnova.co.ua, що надає змогу придбати, ознайомитися послугами, зв’язатися з Виконавцем.

Послуги – інформаційно-консультаційні послуги за відповідними темами (програмами, напрямами), що надаються Виконавцем Замовнику шляхом організації та під час проведення відповідного Заходу/Online-трансляції чи за допомогою надання інтерактивного доступу для перегляду Відео-курсу. Перелік Послуг за відповідними темами, що надаються Виконавцем за даним Договором, визначається на  Сайті.

Курс – сукупність навчальних матеріалів певної тематики, що може включати в себе прямі трансляції та/або відео/аудіо записи занять з певної тематики, а також додаткові матеріали та завдання для самостійного виконання та зворотній зв’язок за ними, детальна інформація про якій міститься Сайті.

Захід – конкретно визначене, в односторонньому порядку Виконавцем, місце, формат, дата та проміжок часу, під час якого надається Послуга за відповідною тематикою (програмою, напрямом).

Online-трансляція – конкретно визначені, в односторонньому порядку Виконавцем, дата та проміжок часу,  під час якого надається Послуга за відповідною темою (програмою),  шляхом надання Замовнику доступу до відповідного ресурсу в мережі Інтернет за Персональним посиланням у Особистому кабінеті Замовника, для перегляду відео-трансляції Заходу, в режимі реального часу.

Відео-курс – відеозапис, за відповідною темою (програмою, напрямом). Замовнику надається доступ до відповідного ресурсу в мережі Інтернет за персональним посиланням у Особистому кабінеті Замовника на період, визначений в односторонньому порядку Виконавцем, для перегляду відеозапису Заходу.

Вебінар – сеанс голосового та (або) відеозв’язку за допомогою мережі Інтернет між Замовником (Замовниками) і Виконавцем, в ході якого Виконавець взаємодіє із Замовником (Замовниками) в реальному часі і проводить Заняття.

Контент – будь-які текстові, графічні, візуальні, звукові і інші матеріали, що надаються Замовникові в ході надання послуг і (або) розміщені Виконавцем на Сайті або за іншими посиланнями.

Користувач – фізична особа, зареєстрована на Сайті за кодом-запрошенням, яка має логін і пароль для обмеженого доступу до функцій та даних Сайту або платформи на якій розміщено Курси. До користувачів Сайту в рамках дії цього Договору відносяться:

Користувач, що оплатив Послуги на умовах Договору, є Замовником.

Істотний недолік Послуг – недолік, який робить неможливим чи недопустимим споживання Послуги, що виник з вини Виконавця, після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак: а) він взагалі не може бути усунутий; б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів; в) він робить послуги суттєво іншими, ніж передбачено Договором.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних, відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. Згода суб’єкта персональних даних може бути надана на сайті шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.

В Договорі можуть використовуватися терміни, не визначені в п. 2.1. Договору. В такому разі тлумачення терміну проводиться у відповідності з текстом Договору. У випадку відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Договору слід користуватися тлумаченням терміну, що визначається: в першу чергу – законодавством України, в другу чергу – на Сайті, потім загально прийнятим тлумаченням, що склалося.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Згідно умов даного Договору Виконавець надає Замовнику Послуги шляхом організації та під час проведення відповідного Заходу/Online-трансляції чи за допомогою надання доступу для перегляду відео, а Замовник приймає і оплачує надані Послуги на умовах передбачених даним Договором.

Послуги надаються у вигляді відео-курсів, тренінгів, індивідуальних консультацій, вебінарів, модулів, онлайн-трансляцій, майстер-класів, проходження програм і модулів тощо.

При наданні Послуг за даним Договором Виконавець має право залучати третіх осіб. Виконавець несе відповідальність перед Замовником за дії залучених осіб як за свої власні.

Послуга, яка надається шляхом надання доступу до перегляду Відео-курсу вважається надана у повному обсязі, після відправлення Виконавцем Замовнику на електронну адресу, вказану ним при реєстрації, повідомлення про розміщення Відео-курсу в особистому кабінеті Користувача/Замовника або надання інтерактивного доступу.

Послуга вважається надана Замовнику в повному обсязі та вартість сплачених Замовником коштів не повертається Замовнику, якщо Користувач був (були) відсутні на відповідному Заході/Online-трансляції тощо, під час проведення якого(ї) надавалась Послуга (на який(у) зареєструвався Замовник.

Цей Договір поширюється на всі види Послуг, представлених на Сайті, поки такі пропозиції з описом розміщені на Сайті.

Замовник зобов’язаний самостійно ознайомитися з умовами цього Договору, і Виконавець не зобов’язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Замовника про наявність Договору крім як публікації його на Сайті.

Шляхом укладення цього Договору Замовник підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про Послуги, які продається за умовами цього Договору, а саме щодо змісту, програми Курсу, викладачів тощо і згоден на придбання таких Послуг.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Виконавець зобов’язаний:

Надавати Користувачу Послуги у відповідності з Договором.

У межах можливостей інформувати (попереджати) Замовника про додаткові умови і майбутні зміни в порядку надання Послуг шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті і/або листом на адресу електронної пошти та/або будь-яким іншим способом.

Консультувати Замовника з організаційних і технічних питань надання Послуг.

У разі необхідності, забезпечити Замовника матеріалами, необхідними для участі у Заходах/Online-трансляціях/Відео-курсах на умовах Договору.

Виконавець має право:

Тимчасово призупинити надання Користувачу Послуг через технічні або інші причини, що заважають наданню Послуг на час ліквідації таких причин.

Призупинити надання Послуг та/або розірвати Договір в односторонньому порядку, при порушенні Замовником взятих на себе обов’язків та/або гарантій визначених даним Договором.

На свій розсуд та в односторонньому порядку визначати дату, формат, час, тему, лекторів (викладачів), тривалість та інші умови проведення Заходів/Online-трансляцій/Відео-курсів на яких надається Послуга, скасовувати або переносити їх, повідомивши Замовника/Користувача електронною поштою та/або смс-повідомленням на вказаний Замовником e-mail та/або телефон, та/або в менеджери/чатах.

Змінювати вартість послуг за Договором з розміщенням актуальної інформації щодо вартості на Сайті. При цьому вартість послуг доступу до Курсу, що вже оплачений Замовником, не змінюється.

Змінити формат, місце, дату та час проведення, інші умови, які стосуються Заходу/Online-трансляції/Відео-курсу, в односторонньому порядку. У випадку змін, Виконавець повідомляє про це Замовника електронною поштою та/або смс-повідомленням на вказаний Замовником при реєстрації контактний e-mail та/або телефон, та/або в менеджери/чатах.

Проводити Online-трансляцію, як у режимі реального часу, так і шляхом надання доступу Замовнику до перегляду запису. У разі надання доступу до перегляду запису, на Замовника поширюються всі, без винятку, умови цього Договору.

Зберігати, обробляти і використовувати персональні дані Замовника з метою якісного надання Послуг за цим Договором.

Самостійно визначати всі умови надання Послуг.

Відмовити особі в укладенні Договору та надання Послуг без пояснення причин.

На свій власний розсуд оновлювати, змінювати і/або видаляти Відео-курси, Заходи тощо, а також будь-яку опубліковану на Сайті інформацію.

Оновлювати зміст, функціональні можливості і призначений для користувача інтерфейс Сайту, платформи на яких надаються послуги, програми трансляції та подібне за своїм власним переконанням без окремого повідомлення Замовника. Виконавець має право повідомляти Замовника про зроблені модифікації шляхом розміщення відповідної інформації на сайті та/або листом на адресу електронної пошти та/або іншими способами.

Здійснювати на електронну пошту, номер телефону, месенджери Замовника/Користувача розсилки повідомлень, що містять організаційно-технічну, рекламну чи іншу інформацію про можливості Сайту, послуг тощо.

В чатах учасників Курсу робити пропозиції інших свої продуктів, участі у марафонах, днів відкритих дверей тощо.

Виконавець має право анулювати участь Замовника у Заході (видалити Замовника з віртуальної кімнати, анулювати ключ доступу, видалити профіль тощо) без повернення внесеної плати у випадку порушення Замовником/Користувачем правил під час надання або споживання Послуги тощо, а саме: розпалювання міжнаціональних, релігійних конфліктів, відволікання учасників від теми, спам, тролінг, розміщення реклами, нецензурні висловлювання, хамство, образи Виконавця, ведучого, персоналу або учасників.

Виконавець має право анулювати участь Замовника у Заході/Online-трансляції/Відео-курсі тощо в разі встановлення факту передачі Замовником ключа доступу (паролю, посилання тощо) для участі третім особам, поширення Замовником інформації і матеріалів, отриманих ним у зв’язку з участю, третім особам, ретрансляції, будь-якого іншого поширення матеріалів.

Відмовитися в односторонньому порядку від Договору в разі недотримання Замовником порядку і терміну оплати Послуги або іншого порушення Замовником умов цього Договору.

Обмежити доступ до Курсу, на період за який не була здійснена оплата.

Залучати третіх осіб для виконання цього Договору без узгодження з Замовником.

Отримувати від Замовника інформацію і документи, необхідні для належного виконання зобов’язань за цим Договором.

Тимчасово призупиняти роботу Сайту для проведення необхідних планових профілактичних і ремонтних робіт на технічних ресурсах Виконавця.

Проводити заміну третіх осіб, включаючи викладачів (лекторів, експертів), які залучаються для виконання цього Договору.

Збирати данні та відгуки щодо наданих послуг, на підставі чого забезпечувати удосконалення Курсу та рекламувати свої послуги.

Вимагати від Замовника виконання вимог цього Договору.

Замовник/Користувач зобов’язаний:

До моменту Акцепту цієї Публічної оферти ознайомитися з усіма її умовами та положеннями.

Ознайомитись з інформацією про Послуги (їх описом, структурою), яка розміщена на Сайті, до моменту оформлення та направлення заявки.

До оплати за Послуги погодитись та прийняти умови надання Послуги зазначені на Сайті на сторінці Заходу/Online-трансляції/Відео-курсу, а саме: форматом, місцем проведення, датою та часом проведення, Програмою, строком доступу та іншими умовами, які зазначаються на веб-сторінці відповідного Заходу/Online-трансляції/Відео-курсу тощо.

Користувач/Замовник погоджується надати правдиву, точну та повну інформацію про себе з питань, запропонованих в реєстраційній формі. Якщо Користувач/Замовник надає недостовірну інформацію, або якщо у Виконавця є підстави вважати надану Користувачем/Замовником інформацію недостовірною, неповною або неточною, Виконавець має право призупинити або відмінити реєстрацію Користувача/Замовника і відмовити Користувачу/Замовнику у наданні Послуг.

Оплатити послуги в повному обсязі та в установлені строки.

Замовник не має права передавати свої права по Договору будь-якій третій стороні, без погодження з Виконавцем.

Не порушувати майнових, авторських та особистих немайнових прав Виконавця.

Отримати Послугу, виключно, під час проведення відповідного Заходу/Online-трансляції на якому(ій) буде надаватись Послуга (на який(у) зареєструвався Замовник).

Самостійно відслідковувати можливі зміни формату, дати, часу, місця проведення, програми та інших умов, які стосуються Заходу/Online-трансляції/Відео-курсу тощо на сторінці відповідного Заходу/Online-трансляції/Відео-курсу (на який(у) зареєструвався Замовник) на Сайті та/або в чатах Курсу, та в разі виявлення змін – прийняти їх.

Самостійно встановлювати додатки, програми тощо за допомогою яких будуть надавати послуги.

Негайно повідомити Виконавця (поштою, телефоном або електронною поштою на адресу I в разі виникнення умов, які унеможливлюють участь в Заході/Online-трансляції (на який(у) зареєструвався Замовник) тощо, під час якого(ої) буде надаватись Послуга.

Будь-яка інформація, отримана Замовником від Виконавця в ході надання послуг, є об’єктом інтелектуальної власності останнього.

Замовник не має права копіювати аудіо та відеоматеріали Online-трансляції/Відео-курсу тощо повністю або частково, вести запис Online-трансляції/Відео-курсу тощо, а також фіксувати зміст Online-трансляції/Відео-курсу тощо  повністю або частково на будь-якому матеріальному носії, а також здійснювати будь-які інші дії, прямо не передбачені цим Договором.

Замовник зобов’язаний використовувати інформацію, отриману під час перегляду Online-трансляції/Відео-курсу, а також Персональне посилання, виключно для власних цілей (для приватного користування), не поширювати і не передавати таку інформацію або її частину третім особам. У разі порушення цієї умови, Виконавець має право вимагати виплати компенсації в десятикратному розмірі вартості Послуги.

Отримувати Послуги за цим Договором особисто, не передавати третім особам ключі (реквізити) доступу.

Входити на інтернет-сервіси для організації відео-конференцій з використанням ключа (реквізита/інтерактивного) доступу, наданого Виконавцем, одночасно лише з одного комп’ютера.

У разі виникнення претензій щодо наданих Виконавцем послуг письмово у вільній формі повідомити про це Виконавця протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту, коли Замовникові стало відомо про невиконання або неналежне виконання Виконавцем його зобов’язань за цим Договором.

Унеможливити доступ до Курсу третіх осіб, не передавати облікові дані користувача третім особам. Негайно повідомити Виконавця про будь-яке порушення безпеки, пов’язаної з доступом до Курсу, що вчинена з використанням логіна і пароля Користувача без його відома і згоди.

Не копіювати фрагменти друкованих матеріалів, які супроводжують Курс, дотримуватися законодавства України, що стосується охорони авторських прав Виконавця.

Не використовувати програмне забезпечення і не здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту, не завантажувати, не зберігати, не публікувати, не поширювати і не надавати доступ або іншим чином використовувати віруси, троянські та інші програми.

Не використовувати без письмового дозволу Виконавця автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на Сайті.

5.4.  Замовник має право:

Отримувати Послуги згідно з умовами цього Договору.

Отримувати консультації з технічних питань, отримання Послуг, окрім встановлення додатків і програм та їх використання.

Відмовитися від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій Виконавця, що направляються останнім на адресу електронної пошти Користувача.

ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКУ

Виконавець в односторонньому порядку встановлює вартість і умови надання Послуг шляхом розміщення інформації про них на своєму Сайті або повідомляє про вартість під час комунікації з Користувачем. Встановлена вартість і умови надання Послуг діють до наступної зміни на Сайті.

Переказ коштів через електронну систему платежу або в інший спосіб проводиться Замовником самостійно, в ініціативному порядку, відповідно до програмного, інформаційного і технологічного забезпечення системи з дотриманням правил безпеки інформації цієї системи. В якості підтверджуючого документу на електронну пошту Замовника висилається квитанція з системи. Всі витрати, пов’язані з переказом грошових коштів, несе Замовник.

По завершенні надання Послуг Виконавцем, акт про надані послуги не формується і не підписується. Послуги вважаються наданими належним чином і прийнятими Замовником в повному обсязі, якщо Виконавець не отримав від Замовника мотивованих письмових заперечень щодо якості наданих Послуг не пізніше останнього дня надання Послуг. У будь-якому випадку відсутність будь-яких письмових зауважень протягом встановлених в Договорі строків вважається визнанням факту належної якості Послуг.

Вартість сплачених Замовником коштів за Послугу не повертається Замовнику, якщо Користувач був відсутні на відповідному Заході/Online-трансляції, на якому(ій) надавалась Послуга (на який зареєструвався Замовник).

Оплата послуг здійснюється у гривневому еквіваленті згідно встановленого Національним банком України курсу валют станом на день оплати.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків, Сторони несуть відповідальність згідно з умов Договору та положень чинного законодавства України.

Виконавець несе відповідальність за дії залучених ним третіх осіб.

Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Замовника у Заході/Online-трансляції тощо, яка виникла з причин, не залежних від Виконавця, в т.ч. через невиконання Замовником умов цього Договору, не встановлення необхідних програм та додатків.

Виконавець не несе відповідальність за невідповідність змісту Заходу/Online-трансляції/Відео-курсу тощо особистим очікуванням Замовника. Зміст Заходу/Online-трансляції/Відео-курсу представляє авторські програми та висновки лекторів, які можуть не співпадати з особистими переконаннями та  висновками Замовника.

За жодних умов і обставин Виконавець не несе відповідальності за прийняті Замовником або третіми особами рішення на підставі інформації, отриманої на Заході/Online-трансляції/Відео-курсі тощо.

Виконавець не несе відповідальність за порушення умов Договору в разі надання Замовником недостовірної та/або неповної інформації щодо себе у час оформлення замовлення та оплати послуг в т.ч. контактної інформації (e-mail, телефон та т.п.), а також в разі ненадання Замовником нової контактної інформації (e-mail, телефон і т.п.).

Виконавець не несе відповідальності за неможливість надання послуг Замовнику з причин, пов’язаних з порушенням роботи Інтернет-каналу, обладнання або програмного забезпечення, інтернет-сервісів для організації відео-конференцій, додатків, як Замовника так і Виконавця.

Замовник розуміє і приймає умови, згідно з яким порушення ним умов цього Договору може призвести до його розірвання Виконавцем в односторонньому порядку з наступним припиненням надання Замовнику Послуг.

У разі неотримання Замовником послуг не по прямій вині Виконавця; відсторонення Замовника/Користувача від участі в заходах у зв’язку з порушенням Договору, відмови Замовника від цього Договору та/або послуг через суб’єктивні причини тощо, кошти, оплачені Замовником за Послуги, не повертаються.

Виконавець не несе відповідальності за модифікацію і зміни програми, розкладу сеансів та інших умов своїх Послуг.

У разі, якщо з якої-небудь причини Виконавець не надає Послугу в запланований строк, відповідальність Виконавця обмежується виключно надання відповідної Послуги в інший строк.

Сукупна відповідальність Виконавця за Договором оферти, по будь-якому позову або претензії щодо Договору оферти або його виконання обмежується сумою платежу, сплаченого Виконавцю Замовником за даним договором. При цьому може бути стягнуто лише реальний збиток, але не упущена вигода.

Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання своїх обов’язків за Договором, у випадку настання обставин непереборної сили (форс-мажор), які виникли після підписання даного Договору. До обставин форс-мажор відносяться: стихійні лиха, страйки, зміни чинного законодавства України, рішення директивних органів, оголошення війни, початок бойових дій, блокада, ембарго, міжнародні санкції. Сторона, для якої наступили форс-мажорні обставини, зобов’язана протягом 72 годин з моменту їх виникнення та документального підтвердження повідомити іншу Сторону про такі факти та вказати орієнтовний строк дії таких форс-мажорних обставин. Належним доказом наявності форс-мажорних обставин є довідка уповноваженого органу за місцем виникнення таких обставин або за місцем знаходження Сторони, яка посилається на такі обставини. У разі наявності обставин непереборної сили строк виконання Сторонами зобов’язань по цьому Договорі продовжується на строк існування обставин форс-мажору.

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

При виникненні спорів або розбіжностей Сторони вживатимуть всіх заходів, щоб вирішити їх шляхом переговорів та консультацій.

Про хід розгляду претензії Замовник буде повідомлений електронною поштою або за телефоном не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з моменту надходження претензії.

Спори між Сторонами, по яких не було досягнуто згоди, вирішуються відповідно до законодавства України і передаються на розгляд і вирішення в відповідний суд за місцем реєстрації Виконавця. При розгляді таких спорів застосовується матеріальне і процесуальне право України.

ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Матеріали, графіка, дизайн, програмне забезпечення, які містяться на Сайті, є власністю Виконавця і захищені авторським правом.

Сторони дійшли до беззастережної згоди, що будь-які права інтелектуальної власності, в тому числі виключні майнові права інтелектуальної власності (виключне право на використання, виключне право дозволяти використання, право перешкоджати неправомірному використанню, в тому числі забороняти таке використання тощо) на будь-які матеріали (текстові, аудіо, відео, графічні та будь-які інші матеріали), доступ до яких Замовник отримав в зв’язку з одержанням ним Послуг за цим Договором, в повному обсязі належать Виконавцю, іншим правовласникам протягом всього терміну дії прав інтелектуальної власності.

Замовнику забороняється копіювати, відтворювати, поширювати або будь-яким іншим чином використовувати в комерційних чи некомерційних цілях надану Виконавцем в рамках цього Договору інформацію і матеріали, створювати на її основі інформаційні продукти, а також використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого користування.

Послуги надаються для особистого використання Користувачем. Забороняється передавати ключі (реквізити) доступу до Заходів/Online-трансляцій/Відео-курсів тощо третім особам для їх спільного використання без спеціального на те дозволу Виконавця.

Повним і винятковим правом на продукцію Заходу/Online-трансляції/Відео-курсів тощо володіє Виконавець.

Заходи/Online-трансляції/Відео-курси тощо не є об’єктами вільного доступу.

Записи Заходів/Online-трансляцій/Відео-курсів призначені виключно для власних внутрішніх потреб Користувача. Подальше поширення, перепродаж, відтворення, копіювання, переробка, кодування і публікація інформації, отриманої з електронних версій видання, заборонені. Замовник і (або) користувач електронної адреси, якому було передано електронне видання, не має права надавати доступ до нього іншим фізичним особам або організаціям, а також не має права публікувати, обнародувати, відтворювати, поширювати, переробляти, компілювати і декомпілювати, будь-яким способом публічно використовувати і демонструвати в будь-яких цілях електронні версії видань частково або повністю без згоди на те Виконавця.

Замовник зобов’язаний відшкодувати Виконавцю збитки, пов’язані з порушенням даного Договору в повному обсязі і несе відповідальність згідно з чинним законодавством про захист інтелектуальної власності.

ЗМІНИ. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

Договір набирає чинності з моменту акцепту оферти Замовником – оплата Послуг за Договором способами та у порядку, визначеними Договором та діє до моменту виконання усіх зобов’язань Сторін, або до його розірвання за домовленістю Сторін або за ініціативою однієї Сторони у порядку, визначеному Договором.

Договір може бути розірвано:

За згодою Сторін в будь-який час.

За ініціативою Виконавця в разі порушення умов Договору Замовником з обов’язковим письмовим (на електронну пошту) повідомленням Замовника.

За ініціативою Замовника в разі невиконання Виконавцем умов цього Договору.

Цей Договір може бути змінений або доповнений Виконавцем будь-який момент без попереднього повідомлення. Оновлений Договір розміщується на Сайті. Обов’язок ознайомлення з діючою редакцією Договору покладається на Замовника.

ІНШІ УМОВИ

Недійсність однієї або більше умов Договору не тягне за собою недійсності всього Договору або окремих його частин, які залишаються чинними.

У випадках, не врегульованих Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

Приймаючи умови Договору Замовник надає згоду Виконавцю на обробку своїх персональних даних в межах, необхідних для виконання цього Договору, і вважаються попередженими про свої права, визначені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», мету збору даних особою, якій передаються персональні дані.

Акцептуючи цей Договір Замовник надає цілковиту згоду на обробку його персональних даних, зазначених у цьому Договорі, в будь-який спосіб, включаючи, але не обмежуючись, згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (зокрема розповсюдження, реалізацію, передавання тощо), знеособлення, блокування та знищення персональних даних у базі персональних даних.

Виконавець може здійснювати аудіо фіксацію розмов з використанням відповідного телекомунікаційного обладнання за умови повідомлення Користувачів/Замовників про факт здійснення аудіо фіксації шляхом усного застереження. Такий запис може вчинятися Виконавцем для реалізації останнім своїх прав та законних інтересів, а також з метою підвищення якості надання послуг тощо. Виконавець керується твердженням, що Користувач/Замовник, який не згоден з аудіо фіксацією розмови, має змогу не продовжувати спілкування з працівником Виконавця/агентом після отримання повідомлення про здійснення аудіо фіксування.

Сайт і надані сервіси можуть бути тимчасово, частково або повністю недоступні внаслідок проведення профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру. Технічна служба Виконавця має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи з попереднім повідомленням Користувачів/Замовників або без такого.

Якщо будь-яке положення (умова), яке має місце в цьому Договорі або в будь-якому іншому документі, пов’язаному з ним, стає недійсним, незаконним, — дія та виконання положень цього документу, які залишились, не будуть ніяким чином порушені або послаблені, а таке положення (умова) буде вважатися виключеним з Договору.

Назви розділів, включені до цього Договору, використовуються виключно для зручності та не повинні розглядатися або тлумачитися як такі, що мають істотний зміст при інтерпретації значення будь-якого положення цього Договору.

SendPulse logoСтворіть свій сайт за допомогою SendPulse